KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO W świetle obowiązujących przepisów RODO informujemy, że: 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzane danych osobowych wyrażonej powyżej jest RAMIX s.c. Jacek Szkoda, Zbigniew Leśków z siedzibą w Dargomyślu 126 74-404 Cychry, tel. 601 671 294, adres e-mail:allegro.ramix@home.pl 2. Celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy, dochodzenie roszczeń, archiwizacji oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018r. - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu np. wykonanie umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe (wystawienie faktur) zawieranie i wykonywanie umowy. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, od upływu obowiązku podatkowego dokonanego od ostatniej transakcji licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Firma RAMIX dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
opracowanie future-king.pl Powered by Quick.Cms